Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!

Which one of these is your favorite character?

23% (859) Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
40% (1491) Shiho Miyano (Ai Haibara)
3% (123) Ran Mouri
3% (142) Kogoro Mouri
14% (537) Heiji Hattori
13% (488) Kaitou KID

3640 voters have answered this question.

Which of these is your favorite male character?

34% (1249) Shinichi Kudo
17% (652) Heiji Hattori
2% (97) Kogoro Mouri
14% (533) Kaito Kuroba
20% (748) Shuuichi Akai
2% (87) Saguru Hakuba
7% (274) Wataru Takagi

3640 voters have answered this question.

Whichi one of these is your favorite female character?

13% (494) Ran Mouri
10% (400) Kazuha Toyama
5% (190) Sonoko Suzuki
31% (1135) Shiho Miyano (Ai Haibara)
12% (462) Ayumi Yoshida
4% (161) Jodie Starling
5% (213) Miwako Satou
7% (257) Chris Vineyard (Vermouth)
7% (272) Akemi Miyano
1% (56) Sumiko Kobayashi

3640 voters have answered this question.

Who's your favorite FBI agent?

68% (2500) Shuuichi Akai
22% (835) Jodie Starling
3% (139) James Black
4% (166) Andre Camel

3640 voters have answered this question.

If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?

30% (1092) Shinichi Kudo
16% (593) Heiji Hattori
17% (636) Kaito Kuroba
12% (447) Shuuichi Akai
2% (101) Saguru Hakuba
8% (304) Okiya Subaru
7% (268) Wataru Takagi
0% (26) Ninzaburo Shiratori
0% (16) Isshin Chiba
3% (111) Makoto Kyogoku
1% (46) Tomoaki Araide

3640 voters have answered this question.

If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?

16% (600) Ran Mouri
16% (586) Kazuha Toyama
5% (207) Sonoko Suzuki
35% (1284) Shiho Miyano
5% (201) Miwako Satou
3% (138) Yumi Miyamoto
4% (179) Jodie Starling
10% (387) Akemi Miyano
1% (58) Sumiko Kobayashi

3640 voters have answered this question.

Whichi of these kids are your favorite character?

67% (2470) Ayumi Yoshida
7% (275) Genta Kojima
24% (895) Mitsuhiko Tsuburaya

3640 voters have answered this question.

If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?

45% (1658) Ran Mouri
54% (1982) Kazuha Toyama

3640 voters have answered this question.

Who do you think Shinichi Kudo will end up with?

52% (1893) Ran Mouri
44% (1634) Shiho Miayano
3% (113) Ayumi Yoshida

3640 voters have answered this question.

One of these characters, who do you consider is the coolest?

40% (1490) Shiho Miyano
19% (696) Shuuichi Akai
26% (953) Shinichi Kudo
10% (366) Subaru Okiya
3% (135) Jinpei Matsuda

3640 voters have answered this question.

Who's your favorite Black Organization's member?

16% (608) Gin
3% (142) Vodka
1% (42) Chianti
1% (42) Korn
0% (23) Calvados
4% (164) Boss
0% (32) Pisco
2% (86) Irish
68% (2501) Vermouth

3640 voters have answered this question.

Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?

35% (1308) Wataru Takagi
35% (1277) Miwako Satou
2% (88) Jinpei Matuda
4% (176) Juzo Megure
3% (138) Ninzaburo Shiratori
1% (70) Kiyonaga Matsumoto
7% (287) Yumi Miyamoto
4% (149) Officer Chiba
4% (147) Ginzo Nakamori

3640 voters have answered this question.

Do you think Shuuichi Akai is still alive?

88% (3215) Yes
1% (62) No
9% (363) Can't decide

3640 voters have answered this question.

Do you think Okiya Subaru is Bourbon?

14% (530) Yes
85% (3110) No

3640 voters have answered this question.

Which of these characters that really gets on your nerves?

15% (557) Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
55% (1957) Ran Mouri
21% (772) Kogoro Mouri
8% (311) Ayumi Yoshida
40% (1442) Genta Kojima
8% (303) Conan Edogawa
8% (306) Ai Haibara
14% (524) Sonoko Suzuki
15% (531) Mitsuhiko Tsuburaya
13% (488) Kaitou Kid
42% (1495) Eisuke Hondou
25% (887) Gin
13% (483) Vermouth
27% (980) Chianti
9% (322) Juzo Megure

3525 voters have answered this question.

If you were a detective who would you like to have as a partner?

21% (789) Shiho Miyano
1% (71) Hiroshi Agasa
36% (1338) Shinichi Kudo
13% (496) Heiji Hattori
8% (324) Shuichi Akai
1% (60) Saguru Hakuba
0% (33) Kogoro Mouri
2% (80) Eri Kisaki
5% (198) Yusaku Kudo
3% (119) Wataru Takagi
0% (21) Tomoaki Araide
2% (89) Jodie Starling
0% (19) Eisuke Hondou

3637 voters have answered this question.

Who do you think is more reliable?

30% (1060) Shiho Miyano (Ai Haibara)
24% (844) Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
2% (98) Saguru Hakuba
8% (286) Kaitou KID
10% (370) Heiji Hattori
4% (169) Ran Mouri
7% (252) Professor Agasa
6% (214) Wataru Takagi
6% (218) Miwako Sato

3511 voters have answered this question.

Which of these do you think is the best mother?

63% (2208) Yukiko Kudo
9% (322) Elena Miyano
11% (387) Eri Kisaki
8% (294) Shizuka Hattori
5% (181) Chikage Kuroba
3% (109) Tomoko Suzuki

3501 voters have answered this question.

This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko
Next Poll
Back to Category