Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!

Which one of these is your favorite character?

23% (864) Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
40% (1495) Shiho Miyano (Ai Haibara)
3% (124) Ran Mouri
3% (142) Kogoro Mouri
14% (538) Heiji Hattori
13% (493) Kaitou KID

3656 voters have answered this question.

Which of these is your favorite male character?

34% (1253) Shinichi Kudo
17% (653) Heiji Hattori
2% (97) Kogoro Mouri
14% (538) Kaito Kuroba
20% (753) Shuuichi Akai
2% (87) Saguru Hakuba
7% (275) Wataru Takagi

3656 voters have answered this question.

Whichi one of these is your favorite female character?

13% (496) Ran Mouri
10% (401) Kazuha Toyama
5% (191) Sonoko Suzuki
31% (1142) Shiho Miyano (Ai Haibara)
12% (463) Ayumi Yoshida
4% (161) Jodie Starling
5% (214) Miwako Satou
7% (260) Chris Vineyard (Vermouth)
7% (272) Akemi Miyano
1% (56) Sumiko Kobayashi

3656 voters have answered this question.

Who's your favorite FBI agent?

68% (2513) Shuuichi Akai
22% (838) Jodie Starling
3% (139) James Black
4% (166) Andre Camel

3656 voters have answered this question.

If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?

30% (1097) Shinichi Kudo
16% (596) Heiji Hattori
17% (638) Kaito Kuroba
12% (449) Shuuichi Akai
2% (102) Saguru Hakuba
8% (306) Okiya Subaru
7% (268) Wataru Takagi
0% (26) Ninzaburo Shiratori
0% (17) Isshin Chiba
3% (111) Makoto Kyogoku
1% (46) Tomoaki Araide

3656 voters have answered this question.

If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?

16% (602) Ran Mouri
16% (589) Kazuha Toyama
5% (207) Sonoko Suzuki
35% (1292) Shiho Miyano
5% (202) Miwako Satou
3% (140) Yumi Miyamoto
4% (179) Jodie Starling
10% (387) Akemi Miyano
1% (58) Sumiko Kobayashi

3656 voters have answered this question.

Whichi of these kids are your favorite character?

67% (2478) Ayumi Yoshida
7% (276) Genta Kojima
24% (902) Mitsuhiko Tsuburaya

3656 voters have answered this question.

If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?

45% (1669) Ran Mouri
54% (1987) Kazuha Toyama

3656 voters have answered this question.

Who do you think Shinichi Kudo will end up with?

52% (1906) Ran Mouri
44% (1637) Shiho Miayano
3% (113) Ayumi Yoshida

3656 voters have answered this question.

One of these characters, who do you consider is the coolest?

40% (1495) Shiho Miyano
19% (701) Shuuichi Akai
26% (957) Shinichi Kudo
10% (367) Subaru Okiya
3% (136) Jinpei Matsuda

3656 voters have answered this question.

Who's your favorite Black Organization's member?

16% (612) Gin
3% (142) Vodka
1% (43) Chianti
1% (42) Korn
0% (23) Calvados
4% (165) Boss
0% (32) Pisco
2% (86) Irish
68% (2511) Vermouth

3656 voters have answered this question.

Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?

35% (1312) Wataru Takagi
35% (1282) Miwako Satou
2% (90) Jinpei Matuda
4% (177) Juzo Megure
3% (138) Ninzaburo Shiratori
1% (71) Kiyonaga Matsumoto
7% (288) Yumi Miyamoto
4% (150) Officer Chiba
4% (148) Ginzo Nakamori

3656 voters have answered this question.

Do you think Shuuichi Akai is still alive?

88% (3229) Yes
1% (62) No
9% (365) Can't decide

3656 voters have answered this question.

Do you think Okiya Subaru is Bourbon?

14% (531) Yes
85% (3125) No

3656 voters have answered this question.

Which of these characters that really gets on your nerves?

15% (560) Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
55% (1962) Ran Mouri
21% (774) Kogoro Mouri
8% (314) Ayumi Yoshida
40% (1448) Genta Kojima
8% (304) Conan Edogawa
8% (309) Ai Haibara
14% (529) Sonoko Suzuki
15% (535) Mitsuhiko Tsuburaya
13% (490) Kaitou Kid
42% (1499) Eisuke Hondou
25% (889) Gin
13% (484) Vermouth
27% (983) Chianti
9% (323) Juzo Megure

3541 voters have answered this question.

If you were a detective who would you like to have as a partner?

21% (794) Shiho Miyano
1% (71) Hiroshi Agasa
36% (1342) Shinichi Kudo
13% (498) Heiji Hattori
8% (326) Shuichi Akai
1% (61) Saguru Hakuba
0% (33) Kogoro Mouri
2% (80) Eri Kisaki
5% (199) Yusaku Kudo
3% (119) Wataru Takagi
0% (21) Tomoaki Araide
2% (90) Jodie Starling
0% (19) Eisuke Hondou

3653 voters have answered this question.

Who do you think is more reliable?

30% (1065) Shiho Miyano (Ai Haibara)
24% (849) Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
2% (99) Saguru Hakuba
8% (287) Kaitou KID
10% (373) Heiji Hattori
4% (170) Ran Mouri
7% (252) Professor Agasa
6% (214) Wataru Takagi
6% (218) Miwako Sato

3527 voters have answered this question.

Which of these do you think is the best mother?

62% (2213) Yukiko Kudo
9% (323) Elena Miyano
11% (392) Eri Kisaki
8% (295) Shizuka Hattori
5% (183) Chikage Kuroba
3% (109) Tomoko Suzuki

3515 voters have answered this question.

This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko
Next Poll
Back to Category