Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Heiji Hattori
Ran Mouri
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kaitou KID
Kogoro Mouri
Which of these is your favorite male character?
Shinichi Kudo
Kaito Kuroba
Shuuichi Akai
Saguru Hakuba
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Whichi one of these is your favorite female character?
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Chris Vineyard (Vermouth)
Sonoko Suzuki
Akemi Miyano
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Ayumi Yoshida
Miwako Satou
Who's your favorite FBI agent?
Shuuichi Akai
Andre Camel
Jodie Starling
James Black
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Shuuichi Akai
Kaito Kuroba
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Tomoaki Araide
Okiya Subaru
Ninzaburo Shiratori
Isshin Chiba
Wataru Takagi
Makoto Kyogoku
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Miwako Satou
Shiho Miyano
Ran Mouri
Akemi Miyano
Yumi Miyamoto
Kazuha Toyama
Sonoko Suzuki
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Shiho Miayano
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Subaru Okiya
Jinpei Matsuda
Shuuichi Akai
Shinichi Kudo
Shiho Miyano
Who's your favorite Black Organization's member?
Chianti
Korn
Vermouth
Vodka
Irish
Boss
Pisco
Gin
Calvados
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Yumi Miyamoto
Officer Chiba
Jinpei Matuda
Miwako Satou
Ginzo Nakamori
Juzo Megure
Kiyonaga Matsumoto
Ninzaburo Shiratori
Wataru Takagi
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
No
Yes
Can't decide
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Mitsuhiko Tsuburaya
Kogoro Mouri
Sonoko Suzuki
Ran Mouri
Kaitou Kid
Vermouth
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Gin
Genta Kojima
Chianti
Juzo Megure
Ayumi Yoshida
Ai Haibara
Eisuke Hondou
Conan Edogawa
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Eisuke Hondou
Yusaku Kudo
Tomoaki Araide
Kogoro Mouri
Eri Kisaki
Jodie Starling
Wataru Takagi
Shuichi Akai
Hiroshi Agasa
Shiho Miyano
Saguru Hakuba
Who do you think is more reliable?
Kaitou KID
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Professor Agasa
Wataru Takagi
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Saguru Hakuba
Miwako Sato
Ran Mouri
Which of these do you think is the best mother?
Eri Kisaki
Elena Miyano
Chikage Kuroba
Yukiko Kudo
Shizuka Hattori
Tomoko Suzuki
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko