Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Heiji Hattori
Ran Mouri
Kaitou KID
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kogoro Mouri
Which of these is your favorite male character?
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Shuuichi Akai
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo
Whichi one of these is your favorite female character?
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Ran Mouri
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Akemi Miyano
Sonoko Suzuki
Chris Vineyard (Vermouth)
Ayumi Yoshida
Who's your favorite FBI agent?
James Black
Andre Camel
Jodie Starling
Shuuichi Akai
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Okiya Subaru
Kaito Kuroba
Makoto Kyogoku
Wataru Takagi
Shuuichi Akai
Saguru Hakuba
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Isshin Chiba
Tomoaki Araide
Ninzaburo Shiratori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Jodie Starling
Yumi Miyamoto
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Akemi Miyano
Sumiko Kobayashi
Shiho Miyano
Sonoko Suzuki
Whichi of these kids are your favorite character?
Ayumi Yoshida
Genta Kojima
Mitsuhiko Tsuburaya
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Shiho Miayano
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shinichi Kudo
Shiho Miyano
Shuuichi Akai
Jinpei Matsuda
Subaru Okiya
Who's your favorite Black Organization's member?
Calvados
Vermouth
Vodka
Irish
Korn
Pisco
Chianti
Boss
Gin
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Yumi Miyamoto
Officer Chiba
Kiyonaga Matsumoto
Wataru Takagi
Ginzo Nakamori
Miwako Satou
Juzo Megure
Jinpei Matuda
Ninzaburo Shiratori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
No
Yes
Can't decide
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Kaitou Kid
Vermouth
Sonoko Suzuki
Ai Haibara
Chianti
Gin
Ayumi Yoshida
Genta Kojima
Kogoro Mouri
Juzo Megure
Mitsuhiko Tsuburaya
Conan Edogawa
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Ran Mouri
Eisuke Hondou
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Wataru Takagi
Shinichi Kudo
Shuichi Akai
Saguru Hakuba
Heiji Hattori
Kogoro Mouri
Tomoaki Araide
Yusaku Kudo
Shiho Miyano
Jodie Starling
Hiroshi Agasa
Eri Kisaki
Eisuke Hondou
Who do you think is more reliable?
Miwako Sato
Ran Mouri
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Professor Agasa
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kaitou KID
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Which of these do you think is the best mother?
Yukiko Kudo
Chikage Kuroba
Tomoko Suzuki
Shizuka Hattori
Elena Miyano
Eri Kisaki
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko