Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Ran Mouri
Kaitou KID
Kogoro Mouri
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Which of these is your favorite male character?
Shuuichi Akai
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Kaito Kuroba
Shinichi Kudo
Saguru Hakuba
Kogoro Mouri
Whichi one of these is your favorite female character?
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kazuha Toyama
Ayumi Yoshida
Miwako Satou
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Sonoko Suzuki
Chris Vineyard (Vermouth)
Ran Mouri
Akemi Miyano
Who's your favorite FBI agent?
Jodie Starling
Andre Camel
James Black
Shuuichi Akai
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Tomoaki Araide
Kaito Kuroba
Okiya Subaru
Saguru Hakuba
Shuuichi Akai
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Makoto Kyogoku
Heiji Hattori
Isshin Chiba
Shinichi Kudo
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Sonoko Suzuki
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Shiho Miyano
Yumi Miyamoto
Akemi Miyano
Miwako Satou
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Shiho Miayano
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shiho Miyano
Shinichi Kudo
Subaru Okiya
Jinpei Matsuda
Shuuichi Akai
Who's your favorite Black Organization's member?
Irish
Korn
Pisco
Boss
Vodka
Chianti
Vermouth
Calvados
Gin
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Jinpei Matuda
Officer Chiba
Ninzaburo Shiratori
Miwako Satou
Wataru Takagi
Juzo Megure
Ginzo Nakamori
Kiyonaga Matsumoto
Yumi Miyamoto
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
Yes
No
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Ayumi Yoshida
Ai Haibara
Sonoko Suzuki
Eisuke Hondou
Conan Edogawa
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Ran Mouri
Kogoro Mouri
Kaitou Kid
Chianti
Vermouth
Gin
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Juzo Megure
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Wataru Takagi
Shinichi Kudo
Hiroshi Agasa
Kogoro Mouri
Shuichi Akai
Yusaku Kudo
Eri Kisaki
Jodie Starling
Eisuke Hondou
Saguru Hakuba
Tomoaki Araide
Heiji Hattori
Shiho Miyano
Who do you think is more reliable?
Professor Agasa
Ran Mouri
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Kaitou KID
Miwako Sato
Heiji Hattori
Which of these do you think is the best mother?
Tomoko Suzuki
Elena Miyano
Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Shizuka Hattori
Chikage Kuroba
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko