Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Kogoro Mouri
Ran Mouri
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kaitou KID
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Which of these is your favorite male character?
Saguru Hakuba
Shuuichi Akai
Kogoro Mouri
Wataru Takagi
Heiji Hattori
Kaito Kuroba
Shinichi Kudo
Whichi one of these is your favorite female character?
Akemi Miyano
Sonoko Suzuki
Ayumi Yoshida
Jodie Starling
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Sumiko Kobayashi
Chris Vineyard (Vermouth)
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Who's your favorite FBI agent?
Shuuichi Akai
Andre Camel
James Black
Jodie Starling
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Tomoaki Araide
Makoto Kyogoku
Isshin Chiba
Okiya Subaru
Shuuichi Akai
Ninzaburo Shiratori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Sumiko Kobayashi
Ran Mouri
Sonoko Suzuki
Shiho Miyano
Yumi Miyamoto
Kazuha Toyama
Jodie Starling
Akemi Miyano
Miwako Satou
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Ayumi Yoshida
Genta Kojima
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ran Mouri
Shiho Miayano
Ayumi Yoshida
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shuuichi Akai
Subaru Okiya
Shiho Miyano
Shinichi Kudo
Jinpei Matsuda
Who's your favorite Black Organization's member?
Gin
Korn
Pisco
Vermouth
Calvados
Boss
Chianti
Vodka
Irish
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Juzo Megure
Miwako Satou
Jinpei Matuda
Yumi Miyamoto
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Kiyonaga Matsumoto
Officer Chiba
Ginzo Nakamori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
Yes
No
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Eisuke Hondou
Vermouth
Chianti
Mitsuhiko Tsuburaya
Ran Mouri
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Kaitou Kid
Ayumi Yoshida
Gin
Juzo Megure
Ai Haibara
Conan Edogawa
Sonoko Suzuki
Kogoro Mouri
Genta Kojima
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Eri Kisaki
Yusaku Kudo
Tomoaki Araide
Shuichi Akai
Shiho Miyano
Jodie Starling
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo
Hiroshi Agasa
Eisuke Hondou
Heiji Hattori
Who do you think is more reliable?
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Miwako Sato
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Wataru Takagi
Professor Agasa
Heiji Hattori
Kaitou KID
Ran Mouri
Which of these do you think is the best mother?
Chikage Kuroba
Eri Kisaki
Yukiko Kudo
Elena Miyano
Tomoko Suzuki
Shizuka Hattori
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko