Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Kogoro Mouri
Which of these is your favorite male character?
Heiji Hattori
Kaito Kuroba
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo
Kogoro Mouri
Shuuichi Akai
Wataru Takagi
Whichi one of these is your favorite female character?
Chris Vineyard (Vermouth)
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Miwako Satou
Ayumi Yoshida
Sonoko Suzuki
Jodie Starling
Akemi Miyano
Sumiko Kobayashi
Who's your favorite FBI agent?
Shuuichi Akai
James Black
Jodie Starling
Andre Camel
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Makoto Kyogoku
Tomoaki Araide
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Shuuichi Akai
Saguru Hakuba
Okiya Subaru
Isshin Chiba
Shinichi Kudo
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Sumiko Kobayashi
Sonoko Suzuki
Ran Mouri
Yumi Miyamoto
Akemi Miyano
Shiho Miyano
Miwako Satou
Kazuha Toyama
Jodie Starling
Whichi of these kids are your favorite character?
Genta Kojima
Mitsuhiko Tsuburaya
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ayumi Yoshida
Shiho Miayano
Ran Mouri
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Jinpei Matsuda
Shinichi Kudo
Shuuichi Akai
Subaru Okiya
Shiho Miyano
Who's your favorite Black Organization's member?
Calvados
Chianti
Boss
Irish
Gin
Vermouth
Pisco
Korn
Vodka
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Officer Chiba
Yumi Miyamoto
Jinpei Matuda
Kiyonaga Matsumoto
Ginzo Nakamori
Juzo Megure
Miwako Satou
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Yes
Can't decide
No
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Gin
Ai Haibara
Eisuke Hondou
Vermouth
Genta Kojima
Mitsuhiko Tsuburaya
Sonoko Suzuki
Conan Edogawa
Kogoro Mouri
Juzo Megure
Chianti
Kaitou Kid
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Yusaku Kudo
Shinichi Kudo
Saguru Hakuba
Eri Kisaki
Shiho Miyano
Shuichi Akai
Heiji Hattori
Tomoaki Araide
Kogoro Mouri
Jodie Starling
Eisuke Hondou
Wataru Takagi
Hiroshi Agasa
Who do you think is more reliable?
Ran Mouri
Professor Agasa
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Miwako Sato
Wataru Takagi
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Which of these do you think is the best mother?
Yukiko Kudo
Chikage Kuroba
Elena Miyano
Eri Kisaki
Tomoko Suzuki
Shizuka Hattori
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko