Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Kogoro Mouri
Ran Mouri
Heiji Hattori
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Which of these is your favorite male character?
Shinichi Kudo
Kogoro Mouri
Saguru Hakuba
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Shuuichi Akai
Wataru Takagi
Whichi one of these is your favorite female character?
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Chris Vineyard (Vermouth)
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Sonoko Suzuki
Akemi Miyano
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Kazuha Toyama
Miwako Satou
Who's your favorite FBI agent?
Andre Camel
Shuuichi Akai
Jodie Starling
James Black
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Shinichi Kudo
Tomoaki Araide
Isshin Chiba
Wataru Takagi
Makoto Kyogoku
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Okiya Subaru
Kaito Kuroba
Shuuichi Akai
Ninzaburo Shiratori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Yumi Miyamoto
Shiho Miyano
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Miwako Satou
Sonoko Suzuki
Akemi Miyano
Whichi of these kids are your favorite character?
Ayumi Yoshida
Genta Kojima
Mitsuhiko Tsuburaya
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ayumi Yoshida
Shiho Miayano
Ran Mouri
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Subaru Okiya
Shiho Miyano
Shinichi Kudo
Shuuichi Akai
Jinpei Matsuda
Who's your favorite Black Organization's member?
Irish
Pisco
Boss
Vermouth
Korn
Calvados
Vodka
Gin
Chianti
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Jinpei Matuda
Miwako Satou
Ninzaburo Shiratori
Juzo Megure
Officer Chiba
Ginzo Nakamori
Yumi Miyamoto
Wataru Takagi
Kiyonaga Matsumoto
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
No
Can't decide
Yes
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Mitsuhiko Tsuburaya
Chianti
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Eisuke Hondou
Ai Haibara
Kogoro Mouri
Genta Kojima
Gin
Sonoko Suzuki
Conan Edogawa
Juzo Megure
Kaitou Kid
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Vermouth
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Eisuke Hondou
Hiroshi Agasa
Tomoaki Araide
Shinichi Kudo
Shuichi Akai
Shiho Miyano
Saguru Hakuba
Kogoro Mouri
Eri Kisaki
Jodie Starling
Yusaku Kudo
Who do you think is more reliable?
Miwako Sato
Kaitou KID
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Professor Agasa
Ran Mouri
Wataru Takagi
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Which of these do you think is the best mother?
Yukiko Kudo
Chikage Kuroba
Elena Miyano
Shizuka Hattori
Tomoko Suzuki
Eri Kisaki
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko