Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Heiji Hattori
Kaitou KID
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Which of these is your favorite male character?
Wataru Takagi
Shinichi Kudo
Kaito Kuroba
Shuuichi Akai
Heiji Hattori
Kogoro Mouri
Saguru Hakuba
Whichi one of these is your favorite female character?
Sonoko Suzuki
Kazuha Toyama
Akemi Miyano
Chris Vineyard (Vermouth)
Miwako Satou
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Who's your favorite FBI agent?
Jodie Starling
Andre Camel
James Black
Shuuichi Akai
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Okiya Subaru
Wataru Takagi
Makoto Kyogoku
Kaito Kuroba
Ninzaburo Shiratori
Shuuichi Akai
Isshin Chiba
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Saguru Hakuba
Tomoaki Araide
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Yumi Miyamoto
Miwako Satou
Sumiko Kobayashi
Shiho Miyano
Akemi Miyano
Kazuha Toyama
Sonoko Suzuki
Jodie Starling
Ran Mouri
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Shiho Miayano
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shinichi Kudo
Subaru Okiya
Shuuichi Akai
Jinpei Matsuda
Shiho Miyano
Who's your favorite Black Organization's member?
Boss
Pisco
Vermouth
Vodka
Gin
Irish
Korn
Calvados
Chianti
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Yumi Miyamoto
Kiyonaga Matsumoto
Miwako Satou
Officer Chiba
Wataru Takagi
Juzo Megure
Ginzo Nakamori
Jinpei Matuda
Ninzaburo Shiratori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
Yes
No
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Genta Kojima
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Kaitou Kid
Ai Haibara
Mitsuhiko Tsuburaya
Chianti
Kogoro Mouri
Juzo Megure
Vermouth
Sonoko Suzuki
Gin
Conan Edogawa
Eisuke Hondou
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Shiho Miyano
Shuichi Akai
Eisuke Hondou
Heiji Hattori
Tomoaki Araide
Eri Kisaki
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo
Kogoro Mouri
Yusaku Kudo
Wataru Takagi
Jodie Starling
Hiroshi Agasa
Who do you think is more reliable?
Professor Agasa
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Miwako Sato
Wataru Takagi
Kaitou KID
Which of these do you think is the best mother?
Tomoko Suzuki
Yukiko Kudo
Elena Miyano
Eri Kisaki
Shizuka Hattori
Chikage Kuroba
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko