Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Heiji Hattori
Which of these is your favorite male character?
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Shuuichi Akai
Saguru Hakuba
Kaito Kuroba
Whichi one of these is your favorite female character?
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Chris Vineyard (Vermouth)
Jodie Starling
Akemi Miyano
Sumiko Kobayashi
Miwako Satou
Kazuha Toyama
Sonoko Suzuki
Who's your favorite FBI agent?
Jodie Starling
Shuuichi Akai
Andre Camel
James Black
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Saguru Hakuba
Heiji Hattori
Okiya Subaru
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Makoto Kyogoku
Shuuichi Akai
Kaito Kuroba
Shinichi Kudo
Tomoaki Araide
Isshin Chiba
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Miwako Satou
Sumiko Kobayashi
Sonoko Suzuki
Kazuha Toyama
Yumi Miyamoto
Jodie Starling
Akemi Miyano
Shiho Miyano
Ran Mouri
Whichi of these kids are your favorite character?
Ayumi Yoshida
Genta Kojima
Mitsuhiko Tsuburaya
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ran Mouri
Shiho Miayano
Ayumi Yoshida
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Jinpei Matsuda
Shuuichi Akai
Subaru Okiya
Shinichi Kudo
Shiho Miyano
Who's your favorite Black Organization's member?
Pisco
Vermouth
Chianti
Irish
Korn
Gin
Calvados
Vodka
Boss
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Miwako Satou
Juzo Megure
Yumi Miyamoto
Jinpei Matuda
Officer Chiba
Kiyonaga Matsumoto
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
Ginzo Nakamori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Yes
No
Can't decide
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Chianti
Vermouth
Eisuke Hondou
Kogoro Mouri
Juzo Megure
Conan Edogawa
Sonoko Suzuki
Ai Haibara
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Mitsuhiko Tsuburaya
Kaitou Kid
Genta Kojima
Gin
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Shiho Miyano
Yusaku Kudo
Saguru Hakuba
Hiroshi Agasa
Shinichi Kudo
Wataru Takagi
Tomoaki Araide
Eri Kisaki
Kogoro Mouri
Shuichi Akai
Eisuke Hondou
Heiji Hattori
Jodie Starling
Who do you think is more reliable?
Ran Mouri
Wataru Takagi
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Professor Agasa
Miwako Sato
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Heiji Hattori
Kaitou KID
Saguru Hakuba
Which of these do you think is the best mother?
Tomoko Suzuki
Chikage Kuroba
Elena Miyano
Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Shizuka Hattori
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko