Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Kogoro Mouri
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Heiji Hattori
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Ran Mouri
Which of these is your favorite male character?
Saguru Hakuba
Kogoro Mouri
Heiji Hattori
Shuuichi Akai
Shinichi Kudo
Kaito Kuroba
Wataru Takagi
Whichi one of these is your favorite female character?
Sonoko Suzuki
Ran Mouri
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Akemi Miyano
Kazuha Toyama
Jodie Starling
Ayumi Yoshida
Sumiko Kobayashi
Chris Vineyard (Vermouth)
Miwako Satou
Who's your favorite FBI agent?
James Black
Jodie Starling
Shuuichi Akai
Andre Camel
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Tomoaki Araide
Ninzaburo Shiratori
Wataru Takagi
Isshin Chiba
Makoto Kyogoku
Shuuichi Akai
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Shinichi Kudo
Okiya Subaru
Saguru Hakuba
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Yumi Miyamoto
Sonoko Suzuki
Sumiko Kobayashi
Jodie Starling
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Shiho Miyano
Miwako Satou
Akemi Miyano
Whichi of these kids are your favorite character?
Ayumi Yoshida
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Ran Mouri
Kazuha Toyama
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Shiho Miayano
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shiho Miyano
Jinpei Matsuda
Shuuichi Akai
Shinichi Kudo
Subaru Okiya
Who's your favorite Black Organization's member?
Gin
Korn
Pisco
Calvados
Vodka
Chianti
Vermouth
Boss
Irish
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Miwako Satou
Ginzo Nakamori
Wataru Takagi
Jinpei Matuda
Officer Chiba
Yumi Miyamoto
Ninzaburo Shiratori
Kiyonaga Matsumoto
Juzo Megure
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Yes
No
Can't decide
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Eisuke Hondou
Kogoro Mouri
Chianti
Gin
Conan Edogawa
Mitsuhiko Tsuburaya
Ran Mouri
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
Vermouth
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Kaitou Kid
Ai Haibara
Sonoko Suzuki
Juzo Megure
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Yusaku Kudo
Jodie Starling
Saguru Hakuba
Shinichi Kudo
Eri Kisaki
Kogoro Mouri
Heiji Hattori
Shiho Miyano
Hiroshi Agasa
Wataru Takagi
Tomoaki Araide
Shuichi Akai
Eisuke Hondou
Who do you think is more reliable?
Professor Agasa
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Saguru Hakuba
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Miwako Sato
Ran Mouri
Kaitou KID
Wataru Takagi
Which of these do you think is the best mother?
Eri Kisaki
Yukiko Kudo
Shizuka Hattori
Chikage Kuroba
Elena Miyano
Tomoko Suzuki
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko