Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Detective Conan' Character Poll!

Vote for your favorite characters!
Which one of these is your favorite character?
Ran Mouri
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Heiji Hattori
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Kaitou KID
Kogoro Mouri
Which of these is your favorite male character?
Heiji Hattori
Saguru Hakuba
Wataru Takagi
Kogoro Mouri
Kaito Kuroba
Shuuichi Akai
Shinichi Kudo
Whichi one of these is your favorite female character?
Jodie Starling
Kazuha Toyama
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Chris Vineyard (Vermouth)
Ayumi Yoshida
Ran Mouri
Sonoko Suzuki
Sumiko Kobayashi
Akemi Miyano
Miwako Satou
Who's your favorite FBI agent?
Jodie Starling
James Black
Shuuichi Akai
Andre Camel
If you were a girl, which one of these character you would like to have a date with?
Shinichi Kudo
Saguru Hakuba
Makoto Kyogoku
Shuuichi Akai
Tomoaki Araide
Okiya Subaru
Isshin Chiba
Kaito Kuroba
Heiji Hattori
Wataru Takagi
Ninzaburo Shiratori
If you were a boy, which one of these character you would like to have a date with?
Jodie Starling
Sumiko Kobayashi
Ran Mouri
Sonoko Suzuki
Kazuha Toyama
Shiho Miyano
Yumi Miyamoto
Akemi Miyano
Miwako Satou
Whichi of these kids are your favorite character?
Mitsuhiko Tsuburaya
Genta Kojima
Ayumi Yoshida
If Ran Mouri and Kazuha Toyama were to have a fight, who do you think will win?
Kazuha Toyama
Ran Mouri
Who do you think Shinichi Kudo will end up with?
Ran Mouri
Ayumi Yoshida
Shiho Miayano
One of these characters, who do you consider is the coolest?
Shinichi Kudo
Subaru Okiya
Shuuichi Akai
Jinpei Matsuda
Shiho Miyano
Who's your favorite Black Organization's member?
Irish
Pisco
Vermouth
Calvados
Korn
Gin
Vodka
Boss
Chianti
Which character do you like the most from Tokyo Metropolitan Police District?
Kiyonaga Matsumoto
Miwako Satou
Ginzo Nakamori
Yumi Miyamoto
Juzo Megure
Jinpei Matuda
Wataru Takagi
Officer Chiba
Ninzaburo Shiratori
Do you think Shuuichi Akai is still alive?
Can't decide
No
Yes
Do you think Okiya Subaru is Bourbon?
Yes
No
Which of these characters that really gets on your nerves?
Genta Kojima
Detective Boys (excluding; Conan & Ai)
Chianti
Mitsuhiko Tsuburaya
Ran Mouri
Ai Haibara
Sonoko Suzuki
Kogoro Mouri
Vermouth
Ayumi Yoshida
Conan Edogawa
Juzo Megure
Kaitou Kid
Eisuke Hondou
Gin
If you were a detective who would you like to have as a partner?
Shuichi Akai
Shinichi Kudo
Wataru Takagi
Heiji Hattori
Hiroshi Agasa
Eri Kisaki
Tomoaki Araide
Yusaku Kudo
Kogoro Mouri
Jodie Starling
Shiho Miyano
Eisuke Hondou
Saguru Hakuba
Who do you think is more reliable?
Wataru Takagi
Kaitou KID
Shinichi Kudo (Conan Edogawa)
Saguru Hakuba
Shiho Miyano (Ai Haibara)
Professor Agasa
Heiji Hattori
Ran Mouri
Miwako Sato
Which of these do you think is the best mother?
Elena Miyano
Chikage Kuroba
Tomoko Suzuki
Yukiko Kudo
Shizuka Hattori
Eri Kisaki
This poll was created on 2010-08-02 10:11:45 by Kaoko