Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors 7

what should be in here.....

What new characters should it have?

34% (865) Deng Ai
41% (1038) Cao Rui
39% (975) Sima Zhao
45% (1135) Liu Chan
30% (773) Liu Zhang
31% (781) Huang Zu
38% (955) Ma Teng
42% (1074) Ma Dai
32% (816) King Mulu
29% (742) King Duosi
39% (991) Yan Liang
42% (1063) Wen Chou
37% (932) Ma Su
56% (1403) Meng Huo
58% (1459) Zhu Rong
70% (1766) Jiang Wei
65% (1626) Da Qiao
64% (1603) Pang De
57% (1448) Zuo Ci
40% (1006) Hua Xiong
41% (1035) Zhang Bao
37% (933) Zhang Liang
29% (726) Pei Yuan Shao
30% (752) Zhang Man Cheng
30% (750) Meng You
28% (721) Zhang Lu
24% (605) Ou Xing
42% (1069) Zhu Ran
59% (1497) Xing Cai
29% (732) Zhi Zhi
37% (935) Sun Shao
43% (1077) Fu Xi
42% (1074) Nu Wa
25% (639) Bian Xi
28% (716) Yuan Xi?

2500 voters have answered this question.

Should there be a CAW

53% (1332) Yes
6% (157) No
40% (1011) Maybe

2500 voters have answered this question.

Should the characters age in DW7?

52% (1317) Yes
28% (702) No
19% (481) Maybe

2500 voters have answered this question.

Should there be more stages?

91% (2291) Yes
4% (113) No
3% (96) Maybe

2500 voters have answered this question.

Should there be more BodyGuards?

64% (1618) Yes
22% (574) No
12% (308) Maybe

2500 voters have answered this question.

How many costumes should a character have?

0% (23) 1
2% (73) 2
8% (202) 3
17% (448) 4
13% (347) 5
10% (253) 6
3% (82) 7
3% (94) 8
1% (40) 9
37% (938) 10 or above

2500 voters have answered this question.

How many Lvl's should a wepon have?

1% (36) 1
0% (6) 2
4% (112) 3
16% (400) 4
77% (1946) 5

2500 voters have answered this question.

how many weapons should a character have?

12% (305) 1
18% (455) 2
69% (1740) 3 or more

2500 voters have answered this question.

what new weapons would you like to see?

60% (1504) Swords
62% (1558) Spears
54% (1373) Pikes
56% (1410) Axes
58% (1474) Tachi
70% (1773) twin swords
54% (1353) staffs
55% (1385) Claws
60% (1514) Whips
58% (1466) Gauntlets

2500 voters have answered this question.

This poll was created on 2007-12-04 23:39:14 by Nakasone Spirit
Next Poll
Back to Category