Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors 7

what should be in here.....
What new characters should it have?
Zhang Lu
Cao Rui
Ou Xing
Zhang Man Cheng
Yan Liang
Sima Zhao
Nu Wa
King Mulu
Fu Xi
Ma Teng
Zhang Bao
Zhu Ran
King Duosi
Hua Xiong
Da Qiao
Pei Yuan Shao
Zuo Ci
Meng Huo
Deng Ai
Xing Cai
Jiang Wei
Ma Dai
Zhu Rong
Sun Shao
Meng You
Huang Zu
Ma Su
Wen Chou
Liu Chan
Pang De
Bian Xi
Yuan Xi?
Zhang Liang
Zhi Zhi
Liu Zhang
Should there be a CAW
Yes
No
Maybe
Should the characters age in DW7?
Yes
No
Maybe
Should there be more stages?
Yes
No
Maybe
Should there be more BodyGuards?
Yes
No
Maybe
How many costumes should a character have?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 or above
How many Lvl's should a wepon have?
1
2
3
4
5
how many weapons should a character have?
1
2
3 or more
what new weapons would you like to see?
Swords
Spears
Pikes
Axes
Tachi
twin swords
staffs
Claws
Whips
Gauntlets
This poll was created on 2007-12-04 23:39:14 by Nakasone Spirit