Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors 7

what should be in here.....
What new characters should it have?
Meng Huo
Fu Xi
Xing Cai
King Duosi
Zhi Zhi
Da Qiao
Ma Dai
Yan Liang
Ma Su
Ou Xing
Liu Chan
Wen Chou
Zhang Liang
Ma Teng
King Mulu
Zhang Lu
Pei Yuan Shao
Sima Zhao
Zhang Man Cheng
Meng You
Sun Shao
Zhu Rong
Zuo Ci
Zhang Bao
Huang Zu
Zhu Ran
Liu Zhang
Cao Rui
Pang De
Nu Wa
Jiang Wei
Deng Ai
Hua Xiong
Bian Xi
Yuan Xi?
Should there be a CAW
Yes
No
Maybe
Should the characters age in DW7?
Yes
No
Maybe
Should there be more stages?
Yes
No
Maybe
Should there be more BodyGuards?
Yes
No
Maybe
How many costumes should a character have?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 or above
How many Lvl's should a wepon have?
1
2
3
4
5
how many weapons should a character have?
1
2
3 or more
what new weapons would you like to see?
Swords
Spears
Pikes
Axes
Tachi
twin swords
staffs
Claws
Whips
Gauntlets
This poll was created on 2007-12-04 23:39:14 by Nakasone Spirit