Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors 7

what should be in here.....
What new characters should it have?
Wen Chou
Meng You
Zhu Rong
Da Qiao
Huang Zu
Pei Yuan Shao
King Mulu
Zuo Ci
Pang De
Liu Zhang
Deng Ai
Yan Liang
Jiang Wei
Sima Zhao
Zhang Man Cheng
Ma Teng
Yuan Xi?
Liu Chan
Nu Wa
Zhang Lu
Ma Dai
Fu Xi
Hua Xiong
King Duosi
Ma Su
Meng Huo
Xing Cai
Zhu Ran
Zhi Zhi
Bian Xi
Zhang Liang
Zhang Bao
Sun Shao
Ou Xing
Cao Rui
Should there be a CAW
Yes
No
Maybe
Should the characters age in DW7?
Yes
No
Maybe
Should there be more stages?
Yes
No
Maybe
Should there be more BodyGuards?
Yes
No
Maybe
How many costumes should a character have?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 or above
How many Lvl's should a wepon have?
1
2
3
4
5
how many weapons should a character have?
1
2
3 or more
what new weapons would you like to see?
Swords
Spears
Pikes
Axes
Tachi
twin swords
staffs
Claws
Whips
Gauntlets
This poll was created on 2007-12-04 23:39:14 by Nakasone Spirit