Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors 7

what should be in here.....
What new characters should it have?
Jiang Wei
Zhang Bao
Zhu Ran
Liu Zhang
Nu Wa
Yan Liang
Zhi Zhi
Zhang Liang
Zuo Ci
Fu Xi
Ma Su
Meng Huo
Sima Zhao
Huang Zu
Pei Yuan Shao
Ma Teng
Yuan Xi?
Bian Xi
Deng Ai
Hua Xiong
Wen Chou
Meng You
Da Qiao
Pang De
Cao Rui
King Mulu
Zhang Lu
Zhu Rong
King Duosi
Liu Chan
Ou Xing
Xing Cai
Sun Shao
Zhang Man Cheng
Ma Dai
Should there be a CAW
Yes
No
Maybe
Should the characters age in DW7?
Yes
No
Maybe
Should there be more stages?
Yes
No
Maybe
Should there be more BodyGuards?
Yes
No
Maybe
How many costumes should a character have?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 or above
How many Lvl's should a wepon have?
1
2
3
4
5
how many weapons should a character have?
1
2
3 or more
what new weapons would you like to see?
Swords
Spears
Pikes
Axes
Tachi
twin swords
staffs
Claws
Whips
Gauntlets
This poll was created on 2007-12-04 23:39:14 by Nakasone Spirit