Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

dynasty warriors 5

what character you like the most

shu

20% (24) guan yu
10% (12) guan ping
3% (4) zhang fei
7% (9) wei yan
2% (3) yue ying
7% (9) xing cai
0% (1) ping tong
17% (21) zhao yun
0% (1) huang zhong
2% (3) jiang wei
2% (3) liu bei
12% (15) ma chao
5% (7) zhuge liang
5% (6) pang tong

118 voters have answered this question.

wu

10% (12) zhuo tai
7% (9) ling tong
9% (11) zhuo yu
2% (3) taishi ci
6% (7) da qiao
6% (7) xiao qiao
2% (3) lu xun
5% (6) lu mang
0% (1) huang gai
27% (31) gan ning
9% (11) sun ce
4% (5) sun jian
0% (1) sun quan
6% (7) sun shang xiang

114 voters have answered this question.

wei

11% (13) xu zhu
7% (9) cao cao
9% (11) cao pi
6% (7) sima yi
0% (1) cao ren
10% (12) zhen ji
5% (6) xu huang
5% (6) zhang he
14% (17) zhang liao
19% (23) xiahou dun
2% (3) xiahou yuan
2% (3) pang de
4% (5) dian wei

116 voters have answered this question.

other

56% (68) lu bu
10% (12) diao chan
2% (3) dong zhuo
16% (20) zhu ci
3% (4) mang huo
7% (9) zhu rong
3% (4) yuan shuo

120 voters have answered this question.

This poll was created on 2006-12-31 02:35:46 by xi cheg
Next Poll
Back to Category