Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

dynasty warriors 5

Looking for the old results?
what character you like the most

shu

33% (2) guan yu
0% (0) guan ping
0% (0) zhang fei
33% (2) wei yan
0% (0) yue ying
0% (0) xing cai
0% (0) ping tong
0% (0) zhao yun
0% (0) huang zhong
0% (0) jiang wei
0% (0) liu bei
33% (2) ma chao
0% (0) zhuge liang
0% (0) pang tong

6 voters have answered this question.

wu

0% (0) zhuo tai
40% (2) ling tong
0% (0) zhuo yu
20% (1) taishi ci
0% (0) da qiao
0% (0) xiao qiao
20% (1) lu xun
0% (0) lu mang
20% (1) huang gai
0% (0) gan ning
0% (0) sun ce
0% (0) sun jian
0% (0) sun quan
0% (0) sun shang xiang

5 voters have answered this question.

wei

20% (1) xu zhu
0% (0) cao cao
40% (2) cao pi
0% (0) sima yi
0% (0) cao ren
0% (0) zhen ji
0% (0) xu huang
0% (0) zhang he
0% (0) zhang liao
0% (0) xiahou dun
0% (0) xiahou yuan
20% (1) pang de
20% (1) dian wei

5 voters have answered this question.

other

60% (3) lu bu
0% (0) diao chan
0% (0) dong zhuo
40% (2) zhu ci
0% (0) mang huo
0% (0) zhu rong
0% (0) yuan shuo

5 voters have answered this question.

This poll was created on 2006-12-31 02:35:46 by xi cheg
Next Poll
Back to Category