Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

dynasty warriors 5

what character you like the most
shu
guan yu
guan ping
zhang fei
wei yan
yue ying
xing cai
ping tong
zhao yun
huang zhong
jiang wei
liu bei
ma chao
zhuge liang
pang tong
wu
zhuo tai
ling tong
zhuo yu
taishi ci
da qiao
xiao qiao
lu xun
lu mang
huang gai
gan ning
sun ce
sun jian
sun quan
sun shang xiang
wei
xu zhu
cao cao
cao pi
sima yi
cao ren
zhen ji
xu huang
zhang he
zhang liao
xiahou dun
xiahou yuan
pang de
dian wei
other
lu bu
diao chan
dong zhuo
zhu ci
mang huo
zhu rong
yuan shuo
This poll was created on 2006-12-31 02:35:46 by xi cheg