Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

Dynasty Warriors

just a bit about you and Dynasty Warriors
How many Koei games do you own?
None
1-2
3-4
5+
How many Dynasty Warriors games do you own?
None
1-2
3-4
5+
If your answer to the last queston was not "None", what Dynasty Warriors games do you own?
DW 1
DW 2
DW 3
DW 4
DW 5
Any of the DW Extreme Legends
Any of the DW Empires
Dynasty Tactics 1
Dynasty Tactics 2
What would you change in DW 6?
More characters
More/Another Kingdom(s)
Put in an edit mode
Online Play
Keep it as it is!
Other
What is your favourite Kingdom?
Shu
Wei
Wu
Other
Who is your favourite person from Shu?
Liu Bei
Guan Yu
Zhang Fei
Guan Ping
Xing Cai
Zhuge Liang
Ma Chao
Jiang Wei
Yue Ying
Zhou Yun
Pang Tong
Huang Zhong
Wei Yan
Who is your favourite person from Wei?
Cao Cao
Cao Pi
Cao Ren
Dian Wei
Pang De
Sima Yi
Xiahou Dun
Xiahou Yuan
Xu Huang
Xu Zhu
Zhen Ji
Zhang Liao
Zhang He
Who is your favourite person from Wu?
Da Qiao
Gan Ning
Huang Gai
Ling Tong
Lu Meng
Lu Xun
Sun Ce
Sun Jian
Sun Quan
Sun Shang Xiang
Taishi Ci
Xiao Qiao
Zhou Tai
Zhou Yu
Who is your favourite person from "other"?
Diao Chan
Dong Zhuo
Lu Bu
Meng Huo
Yuan Shao
Zhu Rong
Zuo Ci
This poll was created on 2006-07-17 15:08:37 by Jiang Wei Rules