Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

dynasty warriors 6

its about dynsty warriors 6(DUH)
how many new officers should there be in DW6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
how many new officer should be in wu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
who would you most like to see in wu
han dang
cheng pu
zhu zhi
zhu ran
zhu huan
lu su
yu fan
zhang zhao
zhang hong
zhuge jin
ding feng
ling cao
more SUN FAMILY members
how many new officers should be in wei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
who would you most like to see in wei
cao rui
cao zhen
cao zhang
cao ang
cao xiu
yue jin
yu jin
li dian
man chong
xun yu
xiahou ba
xiahou de
xiahou hui
how many new officers should be in shu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
who would you most like to see in shu
liu chan
liu feng
guan xing
zhang bao
mi fang
mi zhu
sun qian
ma su
ma liang
jian yong
liao hua
zhou cang
chen deng
chen gui
ma dai
fa zheng
how many officers should be in other forces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
who would you most like to see in other forces
king mulu
king dousi
ahui nan
wu tugu
meng you
gao shun
chen gong
hou chang
song xian
wei xiu
yuan tan
yuan shang
yuan xi
yan liang
wen chou
li jue
gao si
hou xiang
niu fu
dong min
zhang bao
zhang liang
zhangman cheng
how many new forces should there be
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-up
which new force would you most like to see
gongsun zan
gongsun du
liu yu
zhang yan
zhang yang
kong rong
kong zhou
liu dai
tao qian
jin xuan
han xuan
zhao fan
liu du
shi xie
liu yong
yan baihu
wang lang
ma tang
han sui
li jue
zhang xiu
liu zhang
liu biao
he jin
han fu
zhang lu
yuan shu
This poll was created on 2007-03-21 10:50:24 by Yue Jin